free-shipping-icon
משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש"ח 10% הנחה על היתרה בסל הקניות לנרשמים חדשים בהקלדת קופון
free-shipping-icon

תקנון פעילות ‘ערד טקסטיל’ – טיסה לאתונה

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תתנהל הפעילות הנ”ל על-ידי עורכת הפעילות (כהגדרתה להלן), לצורכי שיווק וקידום מכירות. הפעילות תיערך ותפורסם בעמודי ה-‘פייסבוק’ וה-‘אינסגטרם’ של ‘ערד טקסטיל’. 

 

1.            הגדרות

עורכת הפעילות” ו/או “החברה” – ערד תעשיות טקסטיל בע”מ, ח.פ. 520039553;

אתר ערד טקסטיל” ו/או “האתר” – אתר הסחר המקוון של החברה שכתובתו www.aradtextile.com;

“דף הפייסבוק” -עמוד ה-‘פייסבוק’ של ‘ערד טקסטיל’ בכתובת: www.facebook.com/arad.textile.

“דף האינסטגרם” -עמוד ה-‘האינסטגרם’ של ‘ערד טקסטיל’ בכתובת: https://www.instagram.com

תקופת הפעילות” – מיום 27.06.23 בשעה 19:00 ועד ליום 09/07/23 בשעה 23:59.

החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה, את הזכות לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, וזאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בדף האינסטגרם. למשתתף בפעילות, כהגדרתו להלן, ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

משתתף” – כל אדם שבכל המועדים הרלוונטיים לפעילות עומד בכל התנאים המפורטים להלן: (א) הוא מעל גיל 18 ;(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ומקום מושבו הינו בישראל; (ג) הוא בעל חשבון ‘פייסבוק’ ו/או ‘אינסטגרם’ אישי ופעיל הרשום על שמו; ו-(ד) הוא עומד בכל יתר תנאי הפעילות כמפורט בתקנון זה.

מובהר, כי בפעילות רשאים להשתתף יחידים פרטיים בלבד (ולא תאגידים מכל סוג ו/או בתי עסק ו/או קבוצות אנשים), אשר חשבון ה-‘פייסבוק’ ו/או ה-‘אינסטגרם’ שלהם נמצא בשימושם האישי ולמטרות פרטיות בלבד, ושאינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או לכל מטרה דומה אחרת.

הפוסט” – ‘פוסט’ של החברה שיפורסם בדפי הפייסבוק והאינסטגרם עם פירוט קצר אודות הפעילות נשוא תקנון זה.

הזוכה” – בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השיפוט, כהגדרתה להלן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את המשתתף אשר עמד בכל תנאי תקנון זה; עשה שימוש בקוד קופון ייעודי שפורסם בדף האינסטגרם של המשפיענית עינב בובליל; העלה כתגובה ל-‘פוסט’ את הסיפור המקורי והמעניין ביותר מבין כל המשתתפים אודות “מה הדבר הכי מפנק בעיניו בבית מלון”; תייג אדם נוסף שהוא רוצה לטוס איתו; ו-שיתף את ה’פוסט’.

הפרס לזוכה” חופשה זוגית בעיר אתונה שביוון, הכוללת – 2 כרטיסי טיסה הלוך ושוב במחלקת תיירים, ואירוח על בסיס לינה וארוחת בוקר בבית במלון בדרגת 5 כוכבים.

ועדת השיפוט” – ועדה שתורכב מצוות שופטים מטעם עורכת הפעילות, לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה הבלעדיים, ושתפקידה יהיה לבחור את הזוכה.

           *ראו הגדרות נוספות בגוף התקנון.

2.            כללי

2.1.         תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס לפעילות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בקשר עם הפעילות (לרבות, בכתב, בעל פה, בעיתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או בכל מדיה אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, והן אשר תחייבנה.

2.2.         בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום שהפניה/ההתייחסות בתקנון היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין). 

3.            ההשתתפות בפעילות, מהותה ותנאיה

3.1.                 הפעילות הינה פעילות קידום מכירות שעורכת החברה בדפי ה’פייסבוק’ ו’האינסטגרם’ שלה. במסגרת הפעילות צפוי להיבחר זוכה אחד- ולזכות בפרס (בהתאם להוראות תקנון זה).

3.2.                 על מנת להשתתף בפעילות, נדרש כל משתתף (וזאת, בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת “משתתף” כמפורט בסעיף 1 לתקנון זה לעיל),  לעשות שימוש בקוד קופון ייעודי שפורסם בדף ה’אינסטגרם’ של המשפיענית עינב בובליל; להעלות כתגובה ל-‘פוסט’ את הסיפור המקורי והמעניין ביותר מבין כל המשתתפים על “מה הדבר הכי מפנק בעיניו בבית מלון”; לתייג אדם נוסף שהוא רוצה לטוס איתו; ולשתף את ה’פוסט’.

 • בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השיפוט את הזוכה בפעילות, מתוך המשתתפים בפעילות (בכפוף לפירוט בעניין זה בהגדרת “הזוכה” בסעיף 1 לעיל), שיהיה זכאי לפרס (כהגדרתו לעיל). ועדת השיפוט תבחר את הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי. ועדת השיפוט תהיה גם רשאית שלא לבחור כלל זוכה מתוך המשתתפים בפעילות. עצם בחירת ועדת השיפוט בזוכה תהיה סופית; מוחלטת; בלתי ניתנת לערעור ולא תהווה עניין לדיון משפטי, וזאת על-פי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ועדת השיפוט לא תידרש לנמק באופן כלשהו את החלטותיה ובחירותיה.
  • הודעה בדבר זהות הזוכה תימסר לאחר תום תקופת הפעילות. בנוסף, הודעה על הזכייה, תישלח לזוכה (ככל שייבחר זוכה על-ידי ועדת השיפוט), בהודעה פרטית ל-‘פייסבוק’ או ל-‘אינסטגרם’ שלו (בהתאם להיכן שפרסם את הפוסט).
  • כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד ולכתוב תגובה אחת בתקופת הפעילות.
 • הבהרות לגבי הפרס
  • החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרס, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל, ו/או לגרוע ממנו ו/או להוסיף עליו ו/או להעניק במקומו פרס/ים אחר/ים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • לאחר יצירת הקשר עם הזוכה, ולפי הצורך, החברה תבקש פרטים נוספים מהזוכה (לדוג’- שם מלא, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דוא”ל וכו’) והפרס יישלח לזוכה בהתאם לפרטים הנ”ל, בכפוף להוראות תקנון זה.
  • הפרס, הינו אישי ומיועד למימוש על-ידי הזוכה בלבד. הזוכה אינו רשאי להסב ו/או להמחות את הזכות למימוש הפרס לצד שלישי כלשהו.
  • מימוש הפרס כפוף לכך שמממש הפרס הינו בגיר – מעל גיל 18. בנסיבות מסוימות, עורכת הפעילות תהא רשאית (אך לא חייבת) לאשר את מימוש הפרס גם למי שאינו עומד בתנאי זה ו/או לערוך שינויים נוספים באופן מימוש הפרס, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי עורכת הפעילות בעניין זה.
  • למען הסר ספק יובהר, כי זוכה לא יהיה רשאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בו זכה, בכל דרך שהיא, לכסף ו/או לשווה כסף.
  • לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לרבות בגין הפרס. למען הסר ספק גם מובהר בזאת, כי החברה רשאית לקבוע שזוכה אשר לא מסר/ו פרטים וכתובת מדויקים, לשביעות רצון החברה, תוך 5 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה, כאמור לעיל בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, יאבד/ו את זכאותו/ם לפרס/ים ולא יהיה/ו זכאי/ם בגין כך לכל תשלום ו/או פיצוי מהחברה ו/או ממי מטעמה.
  • החברה תהיה רשאית לבטל ו/או שלא למסור ו/או לדרוש בחזרה (לפי העניין), מכל משתתף בפעילות את הפרס בו זכה (ככל שזכה), וזאת ככל שהשתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס הייתה כרוכה ו/או בוצעה/מומשה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) בדרכים בלתי כשרות, לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, אי עמידתו בתנאי תקנון זה). בנוסף, עורכת הפעילות שומרת על זכותה לנקוט באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בפעילות שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את הפרס (במידה שלכאורה זכה בו); וכן לפסול אותו מהשתתפות בפעילויות עתידיות שלה.
  • החברה לא תישא בהוצאה כלשהי הכרוכה במימוש הפרס מעבר לכתוב במפורש בתקנון זה (בעניין זה מובהר כי החברה לא תישא בכל הוצאה אישית ו/או מס, לרבות מיסי מכס ונמל שיוטלו, ככל שיוטלו, על הזוכה, והם יהיו באחריותו ועל חשבונו בלבד, ולא תהיה לו טענה בקשר עם כך כלפי החברה).
  • החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לתאריכי חופשה מסוימים (ייתכן כי השהות באתונה ו/או הטיסות יתקיימו בשישי-שבת). באחריות הזוכה לדאוג לדרכון בתוקף, וכן ויזת/אשרת כניסה למדינה (ככל שנדרשת).
  • מובהר כי עורכת הפעילות לא תהיה אחראית לכל פגיעה או נזק, מכל מין וסוג שהוא, שעלול להיגרם לזוכה ו/או המלווה שלו במסגרת הפרס, לרבות נזק לגוף או לרכוש, כתוצאה ממימוש/אי מימוש הפרס. המשתתף פוטר את עורכת הפעילות וכל מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, בגין הפרס, מימושו/אי מימושו ו/או כל נזק שעשוי להיגרם בקשר איתו.
 •  פרטיות
  • כאמור בתקנון זה, ההשתתפות בפעילות כרוכה בהעלאת תוכן בדפי ה’פייסבוק’ ו-ה’אינסטגרם’ של עורכת הפעילות. בנוסף, ייתכן כי משתתף, ככל שיזכה בפרס, יתבקש למסור לעורכת הפעילות פרטים נוספים, כמפורט בתקנון זה.
  • עורכת הפעילות תשמור על הפרטים שיימסרו לה בהתאם להוראות הדין. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכך שעורכת הפעילות תהא רשאית:
   • להעביר פרטי המשתתף לאחר, על-פי סמכות שבדין;
   • לפעול כדי להגן על האינטרסים של משתתפים אחרים בפעילות;
   • להשתמש שימוש מסחרי, פרסומי או שיווקי, בפרטים, בנתונים ובמידע הקיים בידיה;
   • להשתמש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
  • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילותם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:
   • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירות לפעילות;
   • אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי;
   • בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק לגופו או לרכושו של משתתף או צד ג’.
  • עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.
  • בכפוף להוראות הדין, הנך זכאי לעיין ו/או לתקן אי דיוקים במידע שיאסף או שתמסור, ככל שייאסף או שתמסור, לידי עורכת הפעילות. במקרים מסוימים ניתן לבקש למחוק את המידע אודותיך. כדי לבקש את הנ”ל, נא צור עמנו קשר.
 • שונות
  • המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום הפעילות, לעצם השתתפותו בה (או אי ההשתתפות בה) ו/או לזכייה או אי הזכיה בה.
  • עורכת הפעילות ו/או ועדת השיפוט תהיינה רשאיות, בין היתר, לפסול ולהסיר מדף ה’פייסבוק’ ו/או ה’אינסטגרם’ כל הסבר, כהגדרתו לעיל, וכן כל תוכן אחר, שיועלו על-ידי משתתף (ו/או על-ידי כל גורם אחר) וכן לפסול את המשתתף עצמו ו/או את המבקש להשתתף בפעילות, מלהשתתף בפעילות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן נימוקים (כל-זאת, לרבות במקרה שההסבר ו/או כל תוכן אחר שהמשתתף העלה אינם ראויים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מכפישים ו/או נוגדים את תקנת הציבור).
  • חל איסור מוחלט על המשתתפים בפעילות להעלות לדף ה’פייסבוק’ ו/או ה’אינסטגרם’ כל פריט ו/או חומר (לרבות סרטים ו/או תמונות ו/או כל תוכן אחר), המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהוו הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של  דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה, פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל חומר אשר לדעתה קיים חשש, כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות (לרבות בניהולה התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללא צורך במתן נימוק. מבלי לגרוע מכל האמור, חומרים שלא יפורסמו או יוסרו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפעילות.

 • מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף בפעילות ו/או של צד שלישי כלשהו, אשר לא יאפשרו בין היתר את ההשתתפות בפעילות ו/או את הזכייה בו ו/או את קבלת הפרס/ים ו/או את מימושו/ם.
  • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא (ובכלל זה, עגמת נפש) שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף בפעילות (ובכלל זה – לזוכה) ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות (לרבות בכל הקשור למימוש הפרס).
  • מובהר כי למשתתפים/לזוכה ו/או למי מטעמם, לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מעורכת הפעילות ו/או ממי מטעמה הנוגעות לזכויות יוצרים בקשר עם הפעילות ותקנון זה.
  • 6.7.                  מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי בעצם השתתפותו של כל משתתף בפעילות, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לפעילות, במישרין או בעקיפין, כלפי עורכת הפעילות ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות, ועדת השיפוט ומי מחבריה; בעלי מניותיה של עורכת הפעילות; חברות קשורות אליה; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה). בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.
  • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים בפעילות או לבטלה בכללותה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת הפעילות תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, נהליה, תקופתה, תנאיה, מועדים על-פיה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל משתתף בו, ועורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור. לעניין זה, מופנית תשומת הלב לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון (כל עדכון או תיקון בתקנון יפורסמו על-ידי עורכת הפעילות כנדרש בתקנון זה ולפי הדין).
  • מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מגפה, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיו”ב, אירועים שאינם תלויים/בשליטת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא יהיו באחריות החברה ולא יזכו את המשתתף בפעילות בכל סעד ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול הפעילות (לרבות בדף ה’פייסבוק’ ו/או ה’אינסטגרם’) ימנעו ו/או לא יאפשרו את השתתפותו של משתתף בפעילות ובכלל זה את קבלת הפרס/ים ו/או את מימוש הפרס/ים, מסכים אותו משתתף שלא יהיו לו ו/או לכל מי מטעמו טענות /או דרישות כלשהן כלפי עורכת הפעילות וכל מי מטעמה.
  • רישומי עורכת הפעילות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת ו/או לעיבוד נתונים ו/או פרטים במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה ממשתתף בפעילות (לרבות הזוכה) בדבר נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או הנתונים. 
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות (לרבות חברות קשורות אליה ובעלי מניות בהן); על חברי ועדת השיפוט; ועל עובדים ו/או שותפים ו/או מנהלים ו/או נושאי משרה של/בכל אלה (לרבות בני משפחותיהם).
  • כל משתתף אשר יעלה תוכן לדף ה’פייסבוק’ ו/או ה’אינסטגרם’, מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות המשפטיות בתוכן זה, כי הוא רשאי להעלות את התוכן לצרכי הפעילות וכי הוא מאפשר לחברה לעשות כל שימוש בכל תוכן שהועלה על-ידו במסגרת השתתפותו בפעילות, כולו או חלק ממנו, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיה לו כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן).

בהעלאת התוכן הפעילות המשתתף מעניק לעורכת הפעילות הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין במתן הרשאה זו בכדי לחייב את עורכת הפעילות לעשות שימוש בתכנים. המשתתף מוותר על דרישה ו/או טענה לקבלת תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור.

 • כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהפעילות (לרבות אירועים הקשורים בו) עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, באתרי אינטרנט, וכי בהשתתפותו בפעילות הוא מביע את הסכמתו לפרסום שמו ו/או דפי ‘הפייסבוק’ ו/או ה’אינסטגרם’ שלו והתוכן שהעלה במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
  • כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא, בקשר עם השתתפות משתתף בפעילות או עם קבלת/מימוש הפרס, יהיו על חשבון המשתתף בלבד ובאחריותו הבלעדית. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטיו הרלוונטיים של כל משתתף כאמור בפעילות.
  • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על-פי חוק או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, בקשר ישיר או עקיף לפעילות ו/או לתקנון זה.
  • לבתי-המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט והדיון הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור לפעילות, ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית- משפט ו/או ערכאה אחרת.
  • ניתן לעיין בתקנון זה באתר החברה בכתובת www.aradtextile.com.

ערד תעשיות טקסטיל בע”מ