free-shipping-icon
CYBER MONDAY - עד 65% הנחה משלוח חינם ברכישה מעל 299 ש"ח זמן אספקה 10 ימי עסקים
free-shipping-icon

תקנון פעילות גולשים בדף הפייסבוק של ‘ערד טקסטיל’

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תתנהל הפעילות הנ”ל על-ידי עורכת הפעילות (כהגדרתה להלן), לצורכי שיווק וקידום מכירות. הפעילות תיערך ותפורסם בעמוד ה-‘פייסבוק’ של ‘ערד טקסטיל’.

1.              הגדרות

עורכת הפעילות” ו/או “החברה” – ערד תעשיות טקסטיל בע”מ, ח.פ. 520039553;

אתר ערד טקסטיל” ו/או “האתר” – אתר הסחר המקוון של החברה שכתובתו http://www.aradtextile.com;

“דף הפייסבוק” – עמוד ה-‘פייסבוק’ של ‘ערד טקסטיל’ בכתובת: http://www.facebook.com/arad.textile.

“תקופת הפעילות” – מיום 8.05.22 בשעה 08:00 ועד ליום 15.05.22 בשעה 12:00.

החברה שומרת לעצמה, לפי שיקול דעתה, את הזכות לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, או לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, וזאת בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה באתר ו/או בדף הפייסבוק של האתר. למשתתף בפעילות, כהגדרתו להלן, ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.

משתתף” – כל אדם שבכל המועדים הרלוונטיים לפעילות עומד בכל התנאים המפורטים להלן:             (א) הוא בגיר, כמשמעות מונח זה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962 (להלן: “החוק“) או קטין – באמצעות, ובהסכמתם המפורשת בכתב של הוריו/האפוטרופוסים שלו לפי דין (וכפי שיפורט בתקנון זה להלן) ;(ב) הוא אזרח מדינת ישראל ומקום מושבו הינו בישראל; (ג) הוא בעל חשבון ‘פייסבוק’ אישי ופעיל הרשום על שמו – ואם הוא קטין שאינו בעל חשבון פעיל ב-‘פייסבוק’ – אז שלמי מהוריו/לאפוטרופוסים שלו לפי דין, ישנו חשבון פעיל  ב-‘פייסבוק’ על שמם; ו-(ד) הוא עומד בכל יתר תנאי הפעילות כמפורט בתקנון זה.

מובהר, כי בפעילות רשאים להשתתף יחידים פרטיים בלבד (ולא תאגידים מכל סוג ו/או בתי עסק ו/או קבוצות אנשים), אשר חשבון ה-‘פייסבוק’ שלהם נמצא בשימושם האישי ולמטרות פרטיות בלבד, ושאינו משמש למטרה עסקית ו/או שיווקית ו/או פרסומית ו/או לכל מטרה דומה אחרת.

הפוסט” – ‘פוסט’ של החברה שיפורסם בדף הפייסבוק עם פירוט קצר אודות הפעילות נשוא תקנון זה.

הזוכה/ים” – בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השיפוט, כהגדרתה להלן, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, את 3 משתתפים אשר עמדו בכל תנאי תקנון זה, והעלו כתגובה ל-‘פוסט’ את שלושת התמונות המקוריות ביותר מבין כל המשתתפים.

הפרס לזוכה”  – מארז הכולל מצעים ומגבות שיישלח לזוכה בכפוף למסירת פרטים וכתובת, לשביעות רצון החברה, תוך 3 ימים מיום הודעת הזכייה.

ועדת השיפוט” – ועדה שתורכב מצוות שופטים מטעם עורכת הפעילות, לפי בחירתה ולפי שיקול דעתה הבלעדיים, ושתפקידה יהיה לבחור את הזוכה/ים.

           *ראו הגדרות נוספות בגוף התקנון.

2.              כללי

2.1.          תקנון זה כולל את כל התנאים המחייבים ביחס לפעילות. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר בקשר עם הפעילות (לרבות, בכתב, בעל פה, בעיתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או בכל מדיה אחרת), תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין, והן אשר תחייבנה.

2.2.          בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד. על-כן יש לראות בכל מקום שהפניה/ההתייחסות בתקנון היא בלשון זכר כפניה גם בלשון נקבה (לכל דבר ועניין).

3.              ההשתתפות בפעילות, מהותה ותנאיה

3.1.             הפעילות הינה פעילות קידום מכירות שעורכת החברה בדף ה-‘פייסבוק’ שלה. במסגרת הפעילות צפויים להיבחר 3 זוכים – ולזכות בפרס (בהתאם להוראות תקנון זה).

3.2.             על מנת להשתתף בפעילות, נדרש כל משתתף (וזאת, בנוסף לעמידתו בכל יתר תנאי הגדרת “משתתף” כמפורט בסעיף 1 לתקנון זה לעיל), להעלות תמונה של המיטה שלו כתגובה ל-‘פוסט’ (כהגדרתו לעיל).

 • בתום תקופת הפעילות תבחר ועדת השיפוט את הזוכה בפעילות, מתוך המשתתפים בפעילות (בכפוף לפירוט בעניין זה בהגדרת “הזוכה ” בסעיף 1 לעיל), שיהיה זכאי לפרס (כהגדרתו לעיל). ועדת השיפוט תבחר את הזוכה לפי שיקול דעתה הבלעדי. ועדת השיפוט תהיה גם רשאית שלא לבחור כלל זוכים מתוך המשתתפים בפעילות. עצם בחירת ועדת השיפוט בזוכים תהיה סופית; מוחלטת; בלתי ניתנת לערעור ולא תהווה עניין לדיון משפטי, וזאת על-פי סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ועדת השיפוט לא תידרש לנמק באופן כלשהו את החלטותיה ובחירותיה.

 • הודעה בדבר זהות הזוכה תימסר לאחר תום תקופת הפעילות בדף הפייסבוק. בנוסף, הודעה על הזכייה, תישלח לזוכה (ככל שייבחרו זוכים על-ידי ועדת השיפוט), בהודעה פרטית ל-‘פייסבוק’ שלו.

 • כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת בלבד ולכתוב תגובה אחת בתקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי בכל מקרה מששתף שירשום יותר מתגובה אחת, לא יוכל לזכות יותר מפעם אחת ובפרס אחד בלבד.

 • קטינים אינם רשאים, באופן עצמאי וללא אישור כדין, לשמש כמשתתפים בפעילות. קטין יהיה רשאי לשמש כ-‘משתתף’ אך ורק באישור מפורש של הוריו/אפוטרופוסיו (לפי העניין), שיהיה לשביעות רצון עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • ככל שמדובר בזוכה שהינו קטין (להלן: “הזוכה הקטין“) – הרי שתנאי לזכאותו של הזוכה הקטין לקבלת הפרס כאמור, יהיה קבלתו בנוסף של אישור מפורש ובכתב של הוריו/אפוטרופוסיו (לפי העניין) לכך שהזוכה הקטין ישתתף גם בפעילות השיווק/קידום מכירות של החברה (להלן: “אישור הזכייה“), בקשר עם הפעילות (ככל שתהיה כזו).

 1. הבהרות לגבי הפרס

  • החברה שומרת על זכותה לשנות את הפרס, כהגדרתו בסעיף 1 לעיל, ו/או לגרוע ממנו ו/או להוסיף עליו ו/או להעניק במקומו פרס/ים אחר/ים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  • במסגרת הפעילות יחולק (לכל היותר) שלושה פרסים, בכפוף להוראות תקנון זה. הפרס יישלח לזוכה לכתובת שימסור לחברה בלבד.

  • הפרס, הינו אישי ומיועד למימוש על-ידי הזוכה בלבד. הזוכה אינו רשאי להסב ו/או להמחות את הזכות למימוש הפרס לצד שלישי כלשהו.

  • למען הסר ספק יובהר, כי זוכה לא יהיה רשאי להמיר ו/או להחליף את הפרס בו זכה, בכל דרך שהיא, לכסף ו/או לשווה כסף.

  • לזוכה/ים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה, לרבות בגין הפרס/ים. למען הסר ספק גם מובהר בזאת, כי זוכה/ים אשר לא מסר/ו פרטים וכתובת מדויקים, לשביעות רצון החברה, תוך 3 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה, כאמור לעיל בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, יאבד/ו את זכאותו/ם לפרס/ים ולא יהיה/ו זכאי/ם בגין כך לכל תשלום ו/או פיצוי מהחברה ו/או ממי מטעמה.

  • החברה תהיה רשאית לבטל ו/או שלא למסור ו/או לדרוש בחזרה (לפי העניין), מכל משתתף בפעילות את הפרס בו זכה (ככל שזכה), וזאת ככל שהשתתפותו בפעילות ו/או זכייתו בפרס הייתה כרוכה ו/או בוצעה/מומשה על-ידו (ו/או על-ידי מי מטעמו) בדרכים בלתי כשרות, לרבות (אך לא רק) תוך ביצוע עבירה או עקב מעשה שאינו כדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה (לרבות, אי עמידתו בתנאי תקנון זה). בנוסף, עורכת הפעילות שומרת על זכותה לנקוט באמצעים משפטיים נגד כל גורם אשר ינסה להשתתף בפעילות שלא כדין ו/או תוך הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה; לשלול ממנו את זכות ההשתתפות ו/או את הפרס (במידה שלכאורה זכה בו); וכן לפסול אותו מהשתתפות בפעילויות עתידיות שלה.

 2. שונות

  • המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בכל הקשור והמתייחס לעצם קיום הפעילות, לעצם השתתפותו בה (או אי ההשתתפות בה) ו/או לזכייה או אי הזכייה בה.

  • עורכת הפעילות ו/או ועדת השיפוט תהיינה רשאיות, בין היתר, לפסול ולהסיר מדף הפייסבוק של האתר כל הסבר, כהגדרתו לעיל, וכן כל תוכן אחר, שיועלו על-ידי משתתף (ו/או על-ידי כל גורם אחר) וכן לפסול את המשתתף עצמו ו/או את המבקש להשתתף בפעילות, מלהשתתף בפעילות, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן נימוקים (כל-זאת, לרבות במקרה שההסבר ו/או כל תוכן אחר שהמשתתף העלה אינם ראויים ו/או פוגעים ברגשות הציבור ו/או מכפישים ו/או נוגדים את תקנת הציבור).

  • חל איסור מוחלט על המשתתפים בפעילות להעלות לדף הפייסבוק כל פריט ו/או חומר (לרבות סרטים ו/או תמונות ו/או כל תוכן אחר), המפר ו/או שבפרסומו יש כדי להפר כל דין או הסכם או זכות צד שלישי כלשהו, לרבות, אך לא רק, חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהוו הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת של גורם כלשהו; הפרה של דיני לשון הרע (ובכלל זה, הוצאת דיבה); הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה (ובכלל זה, פגיעה ברגשות הציבור); הפרה של דיני הגנת הפרטיות; או הפרת חוזה או חובת סודיות.

עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם (או להסיר ככל שכבר פורסם) כל חומר אשר לדעתה קיים חשש, כי הוא נופל לגדר החומרים המנויים לעיל, וכן כל חומר אשר לדעתה איננו הולם את מדיניותה ו/או עלול לפגוע בה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות (לרבות בניהולה התקין) ו/או בכל גורם אחר – והכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וללא צורך במתן נימוק. מבלי לגרוע מכל האמור, חומרים שלא יפורסמו או יוסרו לא יקנו לשולחיהם זכות להשתתף בפעילות.

 • מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, עורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בכל מקרה של מעשה או מחדל של משתתף בפעילות ו/או של צד שלישי כלשהו, אשר לא יאפשרו בין היתר את ההשתתפות בפעילות ו/או את הזכייה בו ו/או את קבלת הפרס/ים ו/או את מימושו/ם.

 • ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף, ועורכת הפעילות ו/או כל מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזקים מכל מין וסוג שהוא (ובכלל זה, עגמת נפש) שייגרמו, במישרין או בעקיפין, למשתתף בפעילות (ובכלל זה – לזוכה/ים) ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעילות (לרבות בכל הקשור למימוש הפרס/ים).

 • מובהר כי למשתתפים/לזוכים ו/או למי מטעמם (לרבות הוריהם/האפוטרופוסים שלהם, ככל שהם שהמשתתפים הינם קטינים), לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מעורכת הפעילות ו/או ממי מטעמה הנוגעות לזכויות יוצרים בקשר עם הפעילות ותקנון זה.

 • מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, מובהר, כי בעצם השתתפותו של כל משתתף בפעילות, מאשר ומצהיר הוא כי קרא בעיון תקנון זה; הבין את תנאיו; קיבלם על עצמו; וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה בעניינים אלו ובקשר לפעילות, במישרין או בעקיפין, כלפי עורכת הפעילות ו/או כלפי כל מי מטעמה (לרבות, ועדת השיפוט ומי מחבריה; בעלי מניותיה של עורכת הפעילות; חברות קשורות אליה; ונושאי משרה; עובדים; שותפים, מנהלים ובעלי מניות בכל אלה). בכל מקרה, וגם אם לא קרא תקנון זה, מסכים בזאת כל משתתף כי תנאי תקנון זה יחולו עליו, ובפרט סעיף זה.

 • עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת חלקים בפעילות או לבטלה בכללותה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, עורכת הפעילות תהיה רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מבנה הפעילות, תוכנה, נהליה, תקופתה, תנאיה, מועדים על-פיה, להוסיף עליה או לגרוע ממנה. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל משתתף בו, ועורכת הפעילות וכל מי מטעמה לא יחויבו בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו למאן דהוא עקב פעולות כאמור. לעניין זה, מופנית תשומת הלב לכך כי ייתכן ובמהלך הפעילות יעודכן התקנון (כל עדכון או תיקון בתקנון יפורסמו על-ידי עורכת הפעילות כנדרש בתקנון זה ולפי הדין).

 • מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם, בין היתר, בכוח עליון, מגפה, מלחמה, פיגועים, שביתה, השבתה וכיו”ב, אירועים שאינם תלויים/בשליטת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לא יהיו באחריות החברה ולא יזכו את המשתתף בפעילות בכל סעד ו/או תרופה. בנוסף, בכל מקרה ששיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות כלשהן לרבות שיבושי דפוס ו/או לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או כשל או כל פגם אחר במערכת המחשוב בקשר לניהול הפעילות (לרבות בדף הפייסבוק של האתר) ימנעו ו/או לא יאפשרו את השתתפותו של משתתף בפעילות ובכלל זה את קבלת הפרס/ים ו/או את מימוש הפרס/ים, מסכים אותו משתתף שלא יהיו לו ו/או לכל מי מטעמו טענות /או דרישות כלשהן כלפי עורכת הפעילות וכל מי מטעמה.

 • רישומי עורכת הפעילות יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או לקליטת ו/או לעיבוד נתונים ו/או פרטים במסגרת הפעילות ולא תישמע כל טענה ממשתתף בפעילות (לרבות הזוכים) בדבר נכונות ו/או דיוק הפרטים ו/או הנתונים.

 • ההשתתפות בפעילות אסורה על עורכת הפעילות (לרבות חברות קשורות אליה ובעלי מניות בהן); על חברי ועדת השיפוט; ועל עובדים ו/או שותפים ו/או מנהלים ו/או נושאי משרה של/בכל אלה (לרבות בני משפחותיהם).

 • כל משתתף אשר יעלה הסבר לדף הפייסבוק, מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות המשפטיות בהסבר זה, כי הוא רשאי להעלות את ההסבר לדף הפייסבוק לצרכי הפעילות וכי הוא מאפשר לחברה לעשות כל שימוש בכל הסבר וכל תמונה שהועלתה על-ידו במסגרת השתתפותו בפעילות, כולה או חלקה, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולא תהיה לו כל טענה בגין כך (לרבות, בעניין הפרת זכויות קניין רוחני כלשהן).

 • כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר בזאת, כי ידוע לו שהפעילות (לרבות אירועים הקשורים בו) עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, ברדיו, באתרי אינטרנט, וכי בהשתתפותו בפעילות הוא מביע את הסכמתו לפרסום שמו ו/או לצילום הסברו ו/או תמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.

 • כל מס, היטל, ניכוי או דרישה לתשלום חובה מכל סוג שהוא, בקשר עם השתתפות משתתף בפעילות או עם קבלת/מימוש הפרס, יהיו על חשבון המשתתף בלבד ובאחריותו הבלעדית. עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס ו/או לכל גוף אחר, אם תידרש לכך, את פרטיו הרלוונטיים של כל משתתף כאמור בפעילות.

 • החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על-פי חוק או על-פי הוראה של רשות מוסמכת, בקשר ישיר או עקיף לפעילות ו/או לתקנון זה.

 • לבתי-המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, תהיה סמכות השיפוט והדיון הבלעדית בכל עניין הנובע מתקנון זה ובכל הקשור לפעילות, ולא תהיה סמכות כאמור לכל בית- משפט ו/או ערכאה אחרת.

 • ניתן לעיין בתקנון זה באתר החברה בכתובת http://aradtextile.com.

בכבוד רב,

ערד תעשיות טקסטיל בע”מ