free-shipping-icon
משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש"ח 10% הנחה על היתרה בסל הקניות לנרשמים חדשים בהקלדת קופון
free-shipping-icon

מדיניות משלוחים

 1. אספקה
  1. המפעילה תספק למשתמשים רק פריטים שאושרו על-ידה באישור סופי כאמור בסעיף 5.10 או 5.14 בתקנון החברה. ימי אספקת המשלוח יימנו החל מיום לאחר קבלת אישור סופי כאמור.
  2. המפעילה מתחייבת לספק רק פריטים אשר התמורה עבורם שולמה במלואה.
  3. האספקה תבוצע באמצעות חברת שילוח עצמאית.
  4. אספקה באמצעות חברת שילוח תבוצע לכתובת בישראל שהוקלדה על-ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. התקנון של חברת השילוח, באמצעותה תבוצע אספקת הפריטים, יחול על כל אספקה/הובלה ויחייב את המשתמש. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים על-ידי חברת השילוח ישירות לביתו ו/או ליעד אחר בישראל לפי בחירתו. השליח ייצור קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו. 
  5. זמני אספקה – אספקת הפריטים על-ידי חברת השילוח תיעשה עד 7 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על-ידי המפעילה באופן סופי. ייתכנו עיכובים באספקת המשלוח ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 7 ימי עסקים.
  6. אספקת הפריטים כרוכה בדמי משלוח כמפורט באתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר.
  7. המשתמש יחויב בדמי המשלוח יחד עם התשלום בגין הפריטים.
  8. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת.
  9. במקרה והמשתמש או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען שהוזן על-ידו, באחד מהמקרים המפורטים להלן, אזי יוחזרו המוצרים למפעילה ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות המשתמש, היינו, על המשתמש ביוזמתו לפנות למוקד שירות הלקוחות המפעילה ולתאם מועד אספקה חדש:
 2. במקרה בו חברת השילוח לא מאתרת את המשתמש לצורך תיאום האספקה, תוך 10 ימי עסקים ממועד הגעת החבילה למרכז ההפצה;
 3. במקרה בו חברת השילוח תיאמה מועד אספקה עם המשתמש אבל הוא או מי מטעמו לא נכחו במקום על-מנת לקבל את המשלוח;
 4. במקרה בו בחר המשתמש לקבל את ההזמנה באמצעות שירות חבילות אך לא אסף את החבילה מנקודת האיסוף אותה בחר במועדים שנקבעו לכך על-ידי שירות החבילות.

מובהר, כי במקרים כאמור, רשאית החברה לחייב את המשתמש בדמי משלוח נוספים.

 1. עם קבלת המשלוח, על המשתמש לבדוק את תכולתו ואת התאמתו הן לפרטי הזמנה והן לפרטי החשבונית שתימסר לו בעת האספקה. במקרה שתתגלה אי התאמה בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד המשתמש לעניין הפריטים המסופקים, על המשתמש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות של המפעילה בהקדם האפשרי לאחר מועד האספקה, וזאת על מנת שהמפעילה תוכל להעניק לו את השירות המיטבי. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המשתמש את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של הפריטים ו/או את החיוב/זיכוי הכספי למשתמש, לפי העניין וככל שמתחייב על-פי דין.
  1. למען הסר ספק מובהר, כי המפעילה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח ו/או כל שירות שילוח אחר, לרבות איחור בביצוע האספקה.
  2. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. באזורים/יעדים שיש אליהם גישה מוגבלת מטעמים ביטחוניים ו/או אחרים, תהיה המפעילה רשאית (אך לא חייבת) לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש.
  3. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג/מועד.
  4. מובהר כי זמני האספקה המפורטים באתר ולעיל הינם זמנים משוערים וייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים במפעילה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי ייתכן ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מהזמן המשוער וכן, מאשר, כי ידוע לו שהמפעילה אינה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: עקב “כוח עליון” ומבלי לפגוע בכלליות האמור – במצב של מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע, שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת המפעילה ו/או מי מטעמה.
  5. מובהר, כי אספקת הפריטים יכולה ותותנה בהצגת תעודת זהות של המשתמש וכן בהצגת מספר אישור הזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, ו/או כל תעודה מזהה אחרת, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המפעילה.