free-shipping-icon
משלוחים חינם בקנייה מעל 299 ש"ח 10% הנחה על היתרה בסל הקניות לנרשמים חדשים בהקלדת קופון
free-shipping-icon

מדיניות ביטולים והחזרות

בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כמפורט בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, הנך רשאי/ת לבטל את העסקה שביצעת באתר ולהחזיר את המוצר תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין האדם לבין החברה (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש ממך תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין.

הודעה על ביטול העסקה ניתן למסור באחת הדרכים שלהלן:

  1. בהודעה בעל פה לצוות שירות הלקוחות: 1-800-200-424
  2. בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
  3. בקישור הייעודי בדף הבית : https://bit.ly/3HVp99y

בהודעת הביטול, הלקוח יציין את שמו המלא, מספר ההזמנה באתר או החשבונית, את תאריך הרכישה ומספר טלפון או כתובת מייל לחזרה.

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר; אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, החברה תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ותהיה רשאית לגבות ממך דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. עליך להחזיר את המוצר, על חשבונך, למחסני החברה בכתובת התעשייה 57, ערד. עלות ההחזרה חלה עליך ותשולם על ידך לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

על מנת למנוע אי נעימות ותביעת נזקים אנו מבקשים לוודא כי המוצר לא נפגם/התקלקל/ניזוק. הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצר אשר בכוונתך להחזיר. 

החברה תבצע בדיקה למוצר לאחר חזרתו וככל שיתגלה כי המוצר נפגם החברה תהא רשאית לתבוע את נזקיה בשל פגם במוצר שהוחזר.

בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, החברה תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. הנך נדרש להעמיד את המוצר לרשות החברה במקום שבו נמסר לך ולהודיע על כך לחברה. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם וכו’ כאמור – תבוצע בדיקה מולך ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר.

לא ניתן לבטלן לפי החוק עסקאות של:

טובין פסידים (מוצרים מתכלים בעלי חיי מדף קצרים, כגון, מוצרי מזון, פרחים, תרופות).

מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה- 1995.

טובין שיוצרו במיוחד עבור לקוח.

טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

שירותי הארחה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הנ”ל, הוראות התקנון והוראות חוק הגנת הצרכן. במקרה של אי התאמה בין ההוראות הנ”ל והוראות התקנון להוראות החוק יגברו הוראות החוק.